1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia platným obchodným zákonníkom SR účinným od 15.1.2009 (zákon 513/1991 Zb.).

Obchodné podmienky spoločnosti MCP-Softworks s.r.o. (ďalej len „OP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti MCP-Softworks s.r.o. ako poskytovateľa (ďalej len „poskytovateľ“) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa (ďalej len „objednávateľ“).

Poskytovateľ

obchodné meno: MCP-Softworks s.r.o.
zástupca: Christoph Christ – konateľ, Marek Máchal – konateľ, Michael Peck – konateľ
sídlo: Dolna 7, 81104 Bratislava
IČO: 35 950 269
IČ DPH: SK2022064451
bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
číslo účtu: 2624845748/1100

Objednávateľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytovateľa v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien, a ktorá objednaním služieb na tomto portáli bezvýhradne súhlasí s týmito OP a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich.

2. Predmet zmluvy

Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka poskytovania webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty na serveroch poskytovateľa objednávateľovi a/alebo sprostredkovania registrácie doménových mien druhej úrovne v sieti Internet a ďalších služieb týkajúcich sa doménových mien zo strany poskytovateľa pre objednávateľa.

3. Registrácia domény

Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény. O výsledku registračného procesu je objednávateľ informovaný prevádzkovateľom až po jeho ukončení. Aj po predčasnom ukončení zmluvy zo strany objednávateľa zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie.

Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v cenníku verejne dostupnom na webovej stránke poskytovateľa.

3.1 Definícia pojmov

Doména
Doména (URL adresa) je adresa web stránky a predstavuje menný názov web stránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne.

Expresná registrácia domény
Pri expresnej registrácii slovenských domén je použitý SK-NIC identifikátor spoločnosti MCP-Softworks, s.r.o. sa tak stáva registrátorom aj majiteľom domény. Pri manipulácii s doménou je potrebný súhlas spoločnosti MCP-Softworks s.r.o. Toto sa netyka zahraničnych domen.

Klasická registrácia domény
Pri klasickej registrácii slovenských domén je použitý SK-NIC identifikátor objednávateľa, ktorý sa stáva majiteľom domény. V záznamoch domény je uvedená objednávateľova firma alebo meno.

4. Poskytovanie webhostingových služieb

Poskytovateľ umožní objednávateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na serverech lokalizovanych v počitačovem centru firmu MCP-Softworks s.r.o. v rozsahu uvedenom v objednávke.

4.1 Definícia pojmov

Hosting
Webhosting predstavuje prenájom istej veľkosti diskovej kapacity servera nepretržite pripojeného na Internet, ktorý zabezpečuje online prezentáciu web stránky.

Server
Počítač trvalo pripojený k Internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz.

Prenájom strojového času
Poskytnutie časti výpočtovej kapacity servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na klientskom počítači. Na základe tejto zmluvy je objednávateľovi v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita počítača v závislosti od využívania daného počítača aj inými zákazníkmi.

Pripojovateľ servera 
Tretia strana, ktorá zaisťuje pre poskytovateľa pripojenie servera k Internetu.

Prevádzkovanie schránky elektronickej pošty
Spracovanie dát – odovzdávanie textových, obrazových správ a dátových súborov – v rámci prenájmu strojového času programovými prostriedkami poskytovateľa v prospech objednávateľa.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

V súvislosti s poskytovaním webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty je poskytovateľ povinný dohliadať na funkčnosť servera. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru.

Poskytovateľ umožní objednávateľovi zriadenie a prevádzkovanie web stránok a schránok elektronickej pošty v rámci prenájmu strojového času. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi strojový čas s technickými parametrami verejne dostupnými na web stránke poskytovateľa.

Objednávateľ má právo na samostatnú aktualizáciu web stránok prostredníctvom prenosového protokolu FTP. Objednávateľ zodpovedá za technickú správnosť web stránok.

Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných služieb vrátanie poplatkov alebo parametrov poskytovaných služieb, a to s účinnosťou voči objednávateľovi od ďalšej splatnosti zmluvného poplatku. Vykonaním úhrady poplatku v zmenenom rozsahu za poskytované služby vyjadruje objednávateľ svoj súhlas s poskytovaním služieb podľa aktuálne platnej ponuky pre danú službu.

Poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu o doméne zaregistrovanej expresnou registráciou, ak existuje podozrenie, že by objednávateľ užívaním takejto domény mohol spôsobiť poskytovateľovi finančnú ujmu. Poskytovateľ má tiež právo vypovedať zmluvu o doméne s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu s treťou osobou.

Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre objednávateľa, ktorý sa pokúsi prevádzkovať stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom (napr. stránku obsahujúcu pornografický materiál, stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja či poskytovania tretím osobám) a dobrými mravmi. V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné za objednané služby.

Objednávateľ nesmie zriadiť web stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, objednávateľ plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené poskytovateľovi alebo tretím stranám.

Objednávateľ má v zmysle zákona právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní webhostingových služieb do 7 dní od jej uzatvorenia písomnou formou na adresu poskytovateľa. Objednávateľ má tiež právo na uvedenej adrese uplatniť svoju reklamáciu.

Ak objednávateľ nemá viac záujem využívať služby poskytovateľa, je povinný oznámiť to poskytovateľovi najneskôr do konca predplateného obdobia služieb.

Objednávateľ berie na vedomie, že zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. Registrácia začína až do 24 hodín po pripísaní úhrady poplatku za registráciu na účet poskytovateľa. O výsledku registračného procesu je objednávateľ informovaný poskytovateľom až po jeho ukončení. Objednávateľ berie na vedomie, že možnosť registrácie ním objednanej domény je závislá aj od včasného vykonania dohodnutej platby, doručenia potrebných dokumentov a poskytnutia údajov.

Objednávateľ má právo zrušiť objednávku registrácie domény iba skôr, ako je doména zaregistrovaná. Po zaregistrovaní domény nie je možné zrušiť objednávku, ani vrátiť poplatok za registráciu domény.

V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, objednávateľ má právo požiadať o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške zníženej o reálne náklady poskytovateľa na registráciu domény. V prípade, ak objednávateľ zvolí možnosť vrátania poplatku v plnej výške zníženej o reálne náklady poskytovateľa na registráciu domény, týmto dňom poskytovateľ odstupuje od tejto zmluvy.

6. Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi poplatky za poskytnuté služby, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v kompletne vyplnenej objednávke, inak v rozsahu a vo výške uvedenej v cenníku, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke poskytovateľa. K cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa platných daňových predpisov Slovenskej republiky.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť registračné poplatky za registráciu svojej domény správcovi najvyššej domény.

Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. V prípade že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, objednávateľ má právo požiadať o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške zníženej o reálne náklady poskytovateľa na registráciu domény. Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné.

Poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi poplatok, resp. jeho pomernú časť iba v prípade, ak nemôže zabezpečiť službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito OP a ani ako protihodnotu vrátenia zaplatenej pomernej časti poplatku si objednávateľ nevyberie inú službu podľa jeho vlastného výberu poskytovanú poskytovateľom v tejto výške.

Objednávateľ je pri úhrade zmluvných poplatkov povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je vyznačený na faktúre. Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť presnú sumu podľa faktúry a nezaokrúhľovať ju svojvoľne nadol ani nahor.

Ak objednávateľ hradí faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech účtu poskytovateľa v plnej fakturovanej výške, t. j. všetky bankové poplatky na strane platcu i príjemcu platby znáša objednávateľ.

7. Zodpovednosť za škodu

Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vrátane ušlého zisku, ktorá môže objednávateľovi vzniknúť používaním web stránok objednávateľa, nedoručením alebo neodoslaním e-mailu, dočasným jednostranným prerušením prevádzky web stránok a e-mailových schránok objednávateľa.

8. Zmluvné pokuty a penále

V prípade, že vinou poskytovateľa nebude počas dňa zabezpečená dostupnosť služieb na minimálne 99.9%, má objednávateľ nárok žiadať za každý takýto deň 1 deň prevádzky zadarmo. Do nedostupnosti zmluvne dohodnutých služieb sa nezahŕňajú výpadky spôsobené nedostupnosťou spojenia medzi objednávateľom a serverom poskytovateľa, krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nutnou technickou údržbou, nedostupnosť spôsobená treťou stranou a výpadkom napájania alebo konektivity u tretieho poskytovateľa pripojenia, ktorý zabezpečuje pripojenie pre zmluvného poskytovateľa služieb.

V prípade omeškania s uhradením zmluvného poplatku viac ako 10 dní odo dňa splatnosti poplatku a/alebo iného finančného záväzku, poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb a znemožniť prístup ku službe a k prehliadaniu web stránky užívateľom siete Internet až do úplného uhradenia poplatku a/alebo iného finančného záväzku s právom účtovať si úroky vo výške 0,05 % za omeškanie platby a poplatok za opätovnú aktiváciu služieb. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený deaktivovať aj služby pre dlžného objednávateľa, ktoré sú upravené inou zmluvou o poskytovaní služieb.

V prípade, že je vystavená faktúra za prevádzku domény viac ako 14 dní po dátume splatnosti a objednávateľ ju napriek opakovanej výzve neuhradí, poskytovateľ má právo zmazať zo svojho servera všetky dáta týkajúce sa objednávateľovej domény.

Poskytovateľ má právo v prípade neuhradenia poplatku za predĺženie registrácie domény v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény zrušiť poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto doméne zriadené, bez nároku objednávateľa na vrátenie alikvotnej čiastky za predplatené webhostingové služby.

V prípade, že objednávateľ neuhradí poplatok za doménu v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény, zaniká mu výhradné právo na používanie domény, ak bola zaregistrovaná expresnou metódou podľa bodu 3.1 týchto OP.

9. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Vyplnením zmluvnej objednávky objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo sú presné a pravdivé a vyplnením objednávky objednávateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy poskytovateľa.

Objednávateľ ďalej dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov poskytovateľom.

Poskytovateľ sa zaväzuje využívať údaje poskytnuté objednávateľom na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou službou a nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo rozsah nutný na sprevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy a týchto OP sú im jasné, určité a zrozumiteľné a zaväzujú sa ich plniť. OP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových OP.

Všetky zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa, a ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto OP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto OP riadia týmito OP a považujú sa za zmluvu podľa týchto OP.

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v kompletne vyplnenej objednávke.

Objednávateľ odoslaním kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto OP. Tieto OP boli zverejnené na webovej stránke poskytovateľa a nadobúdajú platnosť a účinnosť 14.10.2009.